Algemene voorwaarden Vrij om te Stralen

 

Gevestigd aan de Moersloot 87, 9561 VG Ter Apel, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89803949

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij.

Artikel 6. Contractduur en opzegging.

Artikel 7. Uitvoeringstermijn.

Artikel 8. Wijziging van de opdracht, meerwerk.

Artikel 9. Honorarium.

Artikel 10. Facturatie, betaling(stermijn) en bezwaar.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.

Artikel 13. Vrijwaring.

Artikel 14. Gebreken en klachttermijnen.

Artikel 15. Verjaringstermijn.

Artikel 16. Overmacht.

Artikel 17. Rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 18. Geheimhouding.

Artikel 19. Wijzigingen van de algemene voorwaarden.

Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze.

HOOFDSTUK 2. INSCHRIJFING EN DEELNAME AAN EEN EVENT.

Artikel 21. Definities.

Artikel 22. Inschrijving.

Artikel 23. Annulering inschrijving door de Inschrijver.

Artikel 24. Annulering van het Event door Nicole Nefs-Willard.

Artikel 25. Toegang en aanwezigheid.

Artikel 26. Reclames en aansprakelijkheid.

Artikel 27. Intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 28. Privacy en gegevensbeheer.

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
De bepalingen van dit onderhavige hoofdstuk 1 zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Nicole Nefs-Willard en een derde die gebruik wenst te maken van de door de Nicole Nefs-Willard zijnde aangeboden Diensten en Producten of wanneer een derde zich inschrijft of deelneemt aan een Event.

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.        Nicole Nefs-Willard: de wederpartij bij de Overeenkomst met Afnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2.        Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Nicole Nefs-Willard zijn uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de Overeenkomst c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn;

3.        Afnemer: de natuurlijk of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n), die aan Vrij om te Stralen opdracht geeft tot het leveren van Diensten en wederpartij bij de Overeenkomst met Vrij om te Stralen;

4.      Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Vrij om te Stralen en Afnemer op basis waarvan Nicole Nefs-Willard Diensten zal verrichten tegen betaling door Afnemer;

5.      Partijen: Nicole Nefs-Willard en Afnemer gezamenlijk;

6.        Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
1.      Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, Diensten, leveringen en werkzaamheden van Nicole Nefs-Willard, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2.      Eventuele voorwaarden van Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Nicole Nefs-Willard uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3.      Wanneer door Nicole Nefs-Willard gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Nicole Nefs-Willard de onderhavige voorwaarden toepast.

4.      Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Nicole Nefs-Willard, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Afnemer een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van aansprakelijkheid.

5.      Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Nicole Nefs-Willard in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Nicole Nefs-Willard vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

6.      Afnemer met wie eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen hem en Nicole Nefs-Willard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.      In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen Afnemer Nicole Nefs-Willard gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1.      Alle aanbiedingen en offertes van Nicole Nefs-Willard zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

2.      Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Nicole Nefs-Willard opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Nicole Nefs-Willard haar aanbieding baseert.

3.      Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Nicole Nefs-Willard binden Nicole Nefs-Willard niet.

4.        Een samengestelde prijsopgave verplicht Nicole Nefs-Willard niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

5.        De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Nicole Nefs-Willard zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

6.        Het is Afnemer niet toegestaan om de offerte van Vrij om te Stralen zijn te openbaren of op enige andere wijze met derden te delen, tenzij met schriftelijke toestemming van Nicole Nefs-Willard.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
1.        Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Nicole Nefs-Willard eerst dan tot stand na schriftelijke aanvaarding van een opdracht door Nicole Nefs-Willard. Nicole Nefs-Willard stuurt hiertoe aan Afnemer een schriftelijke opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Afnemer daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

2.        De inhoud van de Overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

3.        Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Nicole Nefs-Willard slechts, indien deze door Nicole Nefs-Willard zijn schriftelijk binnen 14 dagen zijn.

4.        Voor Overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 7 werkdagen na factuurdatum.

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1.        Nicole Nefs-Willard voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en zullen geen resultaatsverplichting inhouden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.        Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Nicole Nefs-Willard welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht. Nicole Nefs-Willard is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeengekomen opdracht indien Afnemer alle door Nicole Nefs-Willard verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Nicole Nefs-Willard gewenst, heeft verstrekt.

3.        Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Nicole Nefs-Willard het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.        Nicole Nefs-Willard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met Afnemer zijn aangegaan.

 

Artikel 6. Contractduur en opzegging
1.        De Overeenkomst tussen Nicole Nefs-Willard en Afnemer wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Alle Overeenkomsten voor bepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door Partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.

2.        Annulering of opzegging van een Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet toegestaan. Indien de Afnemer de Overeenkomst na de totstandkoming opzegt of annuleert, blijft Afnemer de volledige opdrachtsom aan Nicole Nefs-Willard verschuldigd.

 

Artikel 7. Uitvoeringstermijn
Indien binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal door Nicole Nefs-Willard en Afnemer overleg worden gepleegd met betrekking tot een eventuele herziening van de raming of van de werkzaamheden.

 

Artikel 8. Wijziging van de opdracht, meerwerk
1.        Nicole Nefs-Willard zijn behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Afnemer in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. Afnemer wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

2.        Afnemer aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien Partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van Afnemer tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Nicole Nefs-Willard in overleg met de Afnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Afnemer in rekening worden gebracht. Nicole Nefs-Willard is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan Afnemer in rekening te brengen.

3.        In afwijking van lid 1 en 2 van dit artikel zal Nicole Nefs-Willard geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Nicole Nefs-Willard kunnen worden toegerekend.

4.        De door Afnemer na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Afnemer tijdig en schriftelijk aan Nicole Nefs-Willard ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Afnemer, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Nicole Nefs-Willard bevestigd.

5.        Indien tijdens de uitvoering van een door Nicole Nefs-Willard aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan Nicole Nefs-Willard onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Nicole Nefs-Willard het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen Partijen worden verrekend, terwijl de Afnemer gehouden is de door Nicole Nefs-Willard reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

 

Artikel 9. Honorarium
1.        Indien Partijen voor het verrichten van bepaalde Diensten vooraf een vaste prijs hebben afgesproken en het verlenen van die Diensten tot extra werkzaamheden/prestaties dwingt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, zal Nicole Nefs-Willard voorafgaand informeren over de financiële consequenties hiervan. Vrij om te Stralen zijn is gerechtigd haar prestaties op te schorten tot schriftelijke overeenstemming is bereikt met Afnemer over de vergoeding van het meerwerk. Nicole Nefs-Willard is gerechtigd meerwerk op de eerstvolgende factuur in rekening te brengen.

2.        Indien Nicole Nefs-Willard met Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Nicole Nefs-Willard niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat Afnemer in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving.

3.        Overeengekomen prijzen c.q. tarieven, alsmede prijzen in offertes, prijslijsten, catalogi of online gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke Overeenkomsten, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden aangepast. Nicole Nefs-Willard is gerechtigd haar tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen overeenkomstig het prijsindexcijfer van het Bureau voor de Statistiek voor commerciële dienstverlening (index 2010 = 100).

 

Artikel 10. Facturatie, betaling(stermijn) en bezwaar
1.        Nicole Nefs-Willard is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een voorschot van de Afnemer te verlangen. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan en worden op de laatste (eind)factuur in mindering gebracht.

2.        Elke gedeeltelijke uitvoering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die gedeeltelijke uitvoering wordt beschouwd als een op zich staande transactie waarop de betalingscondities van dit artikel van toepassing zijn.

3.        Nicole Nefs-Willard is gerechtigd facturen digitaal (per mail) aan Afnemer toe te sturen.

4.        De betaling van facturen dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder verrekening en op een door Nicole Nefs-Willard aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

5.        Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Vrij om te Stralen maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van Afnemer. In dat geval is Afnemer een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Nicole Nefs-Willard gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

6.        Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur dient Afnemer uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk aan Nicole Nefs-Willard kenbaar te maken, op straffe van verval van het recht op betwisting. Betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

7.        In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Afnemer zijn de vorderingen van Nicole Nefs-Willard en de verplichtingen van Afnemer jegens Nicole Nefs-Willard onmiddellijk opeisbaar.

8.        Indien Afnemer uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Nicole Nefs-Willard heeft, dan ziet Afnemer af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien Afnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 11. Opschorting en ontbinding
1.        Indien Afnemer, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Nicole Nefs-Willard gerechtigd haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden te zijn. Hiertoe is Nicole Nefs-Willard eveneens gerechtigd in de onder lid 3 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

2.        Indien Afnemer in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is Nicole Nefs-Willard, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat Afnemer schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

3.        Voorts is Nicole Nefs-Willard gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

a.        Afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan Afnemer (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

b.        Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

c.        de onderneming van Afnemer wordt geliquideerd;

d.        een belangrijk gedeelte van de onderneming van Afnemer wordt overgenomen;

e.        Afnemer zijn huidige onderneming staakt;

f.         buiten toedoen van Nicole Nefs-Willard op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Afnemer beslag wordt gelegd, dan wel indien Afnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

4.        Bedragen die Nicole Nefs-Willard vóór de ontbinding aan Afnemer heeft gefactureerd in verband met hetgeen Nicole Nefs-Willard zijn reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Afnemer aan Vrij om te Stralen verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1.        Indien Nicole Nefs-Willard zijn aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.        Nicole Nefs-Willard is uitsluitend aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Nicole Nefs-Willard van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

3.        Indien Nicole Nefs-Willard aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Nicole Nefs-Willard wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Nicole Nefs-Willard, om wat voor reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Nicole Nefs-Willard beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag (exclusief BTW) dat Nicole Nefs-Willard voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan 6 maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden (exclusief BTW). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.        de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

b.        de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nicole Nefs-Willard aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Nicole Nefs-Willard kunnen worden toegerekend;

c.        redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4.        Nicole Nefs-Willard is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.

5.        Nicole Nefs-Willard is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheid of onvolledigheid van de door of namens Afnemer verstrekte gegevens. Nicole Nefs-Willard is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden en onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van door Afnemer opgegeven personen, (de gevolgen van) computer, telefoon- en telefaxstoringen, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook veroorzaakt.

6.        Indien Afnemer aan Nicole Nefs-Willard informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Afnemer dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade wordt door Afnemer vergoed.

7.        Nicole Nefs-Willard is niet aansprakelijk voor schade indien Afnemer zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. Afnemer vrijwaart Nicole Nefs-Willard voor aanspraken van verzekeraars en anderen dienaangaande.

8.        De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nicole Nefs-Willard.

 

Artikel 13. Vrijwaring
1.        Afnemer vrijwaart Nicole Nefs-Willard voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan Afnemer toerekenbaar is.

2.        Afnemer is gehouden om Nicole Nefs-Willard zowel in als buiten rechte bij te staan indien Nicole Nefs-Willard wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Afnemer in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Nicole Nefs-Willard, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Nicole Nefs-Willard en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Afnemer.

 

Artikel 14. Gebreken en klachttermijnen
1.        Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Afnemer binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk of per e-mail te worden gemeld aan Nicole Nefs-Willard.

2.        Indien een klacht gegrond is, zal Nicole Nefs-Willard de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Afnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Afnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.        Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Nicole Nefs-Willard slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

 

Artikel 15. Verjaringstermijn
In alle gevallen is de termijn waarbinnen Nicole Nefs-Willard tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 1 jaar na uitvoering van de betreffende werkzaamheden waarop de schade ziet.

 

Artikel 16. Overmacht
1.        Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, voorzien of niet voorzien, waarop Nicole Nefs-Willard geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nicole Nefs-Willard niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2.        Nicole Nefs-Willard heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Nicole Nefs-Willard haar verbintenis had moeten nakomen.

3.        Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Nicole Nefs-Willard opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Nicole Nefs-Willard niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.        Indien Nicole Nefs-Willard bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17. Rechten van intellectuele eigendom
1.        Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, daaronder mede begrepen het auteursrecht, naburige rechten, merkenrecht, het octrooirecht, het modellenrecht en het handelsnaamrecht, uitsluitend toe aan Nicole Nefs-Willard of haar licentiegevers, ongeacht of aan Afnemer voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.

2.        Afnemer staat jegens Nicole Nefs-Willard in voor het ongestoorde gebruik door Nicole Nefs-Willard van door of namens Afnemer aangeleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen, waaronder doch niet uitsluitend afbeeldingen, merk- en bedrijfsnamen, logo’s, video- en audiomateriaal en overige werken. Afnemer vrijwaart Nicole Nefs-Willard zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. Nicole Nefs-Willard is niet verplicht om te controleren of het gebruik van de voor de uitvoering van een opdracht door of namens Afnemer ter beschikking gestelde werken inbreuk maakt op voormelde rechten.

3.        Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Nicole Nefs-Willard geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van Nicole Nefs-Willard worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Nicole Nefs-Willard, zonder dat Nicole Nefs-Willard daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht Afnemer zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Nicole Nefs-Willard aan haar over te dragen.

4.        Geen van de werken die volgens lid 1 van dit artikel onder het intellectuele eigendom van Nicole Nefs-Willard of haar licentiegevers vallen, mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nicole Nefs-Willard worden vermenigvuldigd, geopenbaard of geëxploiteerd.

5.        Indien Nicole Nefs-Willard in het kader van de offerte of opdrachtverstrekking bescheiden aan Afnemer verstrekt, dient Afnemer deze bescheiden op eerste verzoek en binnen de door Nicole Nefs-Willard gestelde termijn te retourneren.

6.        Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Nicole Nefs-Willard gerechtigd het werk te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit, onder meer door het tonen van (een gedeelte van) het werk op haar website. Nicole Nefs-Willard zal daartoe uitsluitend toestemming van Afnemer behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik of openbaring van het werk is overgegaan. Voorts is Nicole Nefs-Willard, zonder dat zij daartoe toestemming van Afnemer behoeft, gerechtigd het logo, merk- of bedrijfsnaam van Afnemer op haar website te tonen als indicatie van haar ervaring en Opdrachtgevers aan derden.

 

Artikel 18. Geheimhouding
1.        Het is Partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de Overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle Partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der Partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.        Partijen zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van elkander enig deel van de informatie aan derden bekend maken. In ieder geval zal Afnemer de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Nicole Nefs-Willard, die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij Nicole Nefs-Willard daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

3.        De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 19. Wijzigingen van de algemene voorwaarden
Nicole Nefs-Willard is gerechtigd deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. De wijziging en de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking zullen treden, wordt per e-mail of op een andere wijze schriftelijk aan Afnemer bekend gemaakt. Indien Nicole Nefs-Willard de algemene voorwaarden wijzigt en Afnemer komt hierdoor in een ongunstigere positie te verkeren, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tot het moment waarop de wijzigingen in zullen gaan. Indien Afnemer de Overeenkomst niet voor de inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen opzegt, wordt de instemming van Afnemer met de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden verondersteld.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze
1.        Op alle door Nicole Nefs-Willard gesloten en te sluiten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2.        Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats Nicole Nefs-Willard, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Nicole Nefs-Willard met Afnemer kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

3.        Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend

 

HOOFDSTUK 2. INSCHRIJFING EN DEELNAME AAN EEN EVENT
De bepalingen van dit onderhavige hoofdstuk 2 zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten tussen Nicole Nefs-Willard en een Inschrijver of Deelnemer ten aanzien van de deelname of inschrijving aan een Event dat Nicole Nefs-Willard wordt georganiseerd.

 

Artikel 21. Definities
In dit hoofdstuk worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.        Event(s): evenementen, workshops, seminars, trainingen, congressen, symposia en andere (zakelijke) bijeenkomst(en).

2.        Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een Event of daartoe is ingeschreven.

3.        Inschrijfgeld: het bedrag dat de Inschrijver per ingeschreven Deelnemer aan Nicole Nefs-Willard verschuldigd is.

4.        Inschrijver: de natuurlijk of rechtspersoon die de inschrijving tot deelname aan een Event ten behoeve van zichzelf of één of meer deelnemers verricht en wederpartij bij de overeenkomst met Nicole Nefs-Willard in de zin van 6:231 sub c BW.

5.        Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

6.        Nicole Nefs-Willard: Nicole Nefs-Willard van het Event en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

7.        Toegangsbewijs: het (digitale) biljet dat recht geeft op toegang tot het Event.

 

Artikel 22. Inschrijving
1.        Inschrijving voor deelname aan een Event vindt plaats door middel van het invullen en verzenden van het daartoe bestemde online aanmeldformulier, dan wel door middel van het aanschaffen van een Toegangsbewijs online. Zodra de Inschrijver alle stappen van het online registratieproces succesvol heeft doorlopen, bevestigt Nicole Nefs-Willard de aanmelding zo spoedig mogelijk via e-mail. Door verzending van het volledig ingevulde registratieformulier komt de overeenkomst tussen de Inschrijver en Nicole Nefs-Willard voor het betreffende Event tot stand.

2.        Indien de Deelnemer niet kan deelnemen aan het Event (bijvoorbeeld omdat de Deelnemer die dag verhinderd is) dan mag de Deelnemer zich laten vervangen door een willekeurige andere natuurlijke persoon. De Deelnemer die verhinderd is zal hiertoe zijn Toegangsbewijs overhandigen aan degene die de Deelnemer zal vervangen.

3.        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling voor een Toegangsbewijs vooraf door middel van overboeking of online betaling via een door Nicole Nefs-Willard aangeboden betaalwijze (zoals iDeal).

4.        Indien is overeengekomen dat betaling plaatsvindt na ontvangst van een factuur, zal Nicole Nefs-Willard een factuur, met betrekking tot de kosten voor deelname van het aantal door de Inschrijver ingeschreven deelnemers, aan de Inschrijver sturen.

5.        Indien documentatie/studiemateriaal ter beschikking wordt gesteld, zijn de kosten voor documentatie/studiemateriaal bij het inschrijfgeld inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

 

Artikel 23. Annulering inschrijving door de Inschrijver
1.        De Inschrijver heeft de mogelijkheid om de inschrijving tot uiterlijk 60 dagen voor het begin van het Event te annuleren. Annulering vindt plaats per e-mail (info@vrijomtestralen.nl) of per aangetekende brief. De Inschrijver dient de annulering te zenden aan het adres door Nicole Nefs-Willard vermeld. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum poststempel c.q. datum binnenkomst van de e-mail. Vertraging in de verzending en ontvangst van een annulering komt voor rekening en risico van de Inschrijver.

2.        In geval van annulering is de Inschrijver eenmalig een bedrag ad € 25,- excl. BTW aan annuleringskosten aan Nicole Nefs-Willard verschuldigd.

3.        Annulering binnen 60 dagen voor het begin van het Event is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 24. Annulering van het Event door Nicole Nefs-Willard
Nicole Nefs-Willard behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het Event te annuleren tot 14 dagen voor het begin van het Event en zonder dat Nicole Nefs-Willard jegens de Inschrijver of Deelnemer gehouden is tot enige schadevergoeding. De Inschrijver en deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de Inschrijver of Deelnemers geen gebruik wenst te maken van dit alternatief, ontvangt de Inschrijver het inschrijfgeld binnen 30 dagen, nadat de Inschrijver kenbaar heeft gemaakt geen gebruik te maken van het alternatief, retour.

 

Artikel 25. Toegang en aanwezigheid
1.        De Deelnemer is verplicht om het Toegangsbewijs voor het Event voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken.

2.        Het Toegangsbewijs geeft de houder recht op toegang tot en het bijwonen van het Event. Alleen de houder van het Toegangsbewijs die het Toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Event wordt toegang verleend. Vrij om te Stralen mag ervan uitgaan dat de houder van een Toegangsbewijs ook de rechtmatige eigenaar is. Vrij om te Stralen is niet gehouden ten aanzien van geldige Toegangsbewijzen nadere controle te verrichten.

3.        Na vertoning van het Toegangsbewijs bij de ingang verkrijgt de Deelnemer eenmalig toegang tot het Event. Indien de bezoeker de locatie c.q. het terrein waarop het Event plaatsvindt verlaat, wordt de toegang niet nogmaals verleend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4.        De Deelnemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Nicole Nefs-Willard, de exploitanten van de locatie waar het Event wordt gehouden, het ordepersoneel, brandweer, politie en andere bevoegden.

5.        Nicole Nefs-Willard zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Vrij om te Stralen is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Inschrijver, de Deelnemer of derden mocht ontstaan.

 

Artikel 26. Reclames en aansprakelijkheid
1.        Nicole Nefs-Willard organiseert zowel Events in opdracht van derden als voor eigen risico. Naast medewerkers van Nicole Nefs-Willard kunnen tevens derde partijen door Nicole Nefs-Willard worden ingezet om deze Events vorm en inhoud te geven. Zij handelen hierbij zo zorgvuldig mogelijk. Niettemin is Nicole Nefs-Willard niet aansprakelijk in welke vorm dan ook voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud en/of strekking van de informatie die wordt aangeboden tijdens de Events.

2.        Het programma van een Event staat beschreven in het meest recente folder- en andere voorlichtingsmateriaal van Nicole Nefs-Willard dat op een bepaald Event betrekking heeft. Nicole Nefs-Willard behoudt zich echter het recht voor te allen tijde wijzigingen in het programma aan te brengen zonder hiermee tot enige schadevergoeding of restitutie jegens de Inschrijver of Deelnemer gehouden te zijn.

 

Artikel 27. Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de Events en op alle in verband daarmee door of namens Nicole Nefs-Willard of derden uitgegeven (werk)materiaal, folders/brochures, digitale gegevenshouders, etc. berusten uitsluitend bij Nicole Nefs-Willard, haar licentiegevers respectievelijke de rechthebbende. Alle van of namens Nicole Nefs-Willard of derden in het kader van de Events verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de Inschrijver en/of Deelnemer. Het is de Inschrijver en/of Deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende rechthebbende. De overeenkomst met de Inschrijver strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom ten aanzien van de Events en de in het kader daarvan door of namens Vrij om te Stralen of derden aangeboden werken, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Artikel 28. Privacy en gegevensbeheer
1.        Indien de Inschrijver een overeenkomst met Nicole Nefs-Willard aangaat, dan worden er persoonsgegevens van de Inschrijver en Deelnemer(s) opgenomen in het klantenbestand van Nicole Nefs-Willard. Nicole Nefs-Willard houdt zich daarbij aan alle door de Wet bescherming persoonsgegevens en overige dwingendrechtelijke (privacy)wetgeving en zal de gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij en uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de met de Inschrijver gesloten overeenkomst.

2.        Nicole Nefs-Willard respecteert de privacy van haar opdrachtgevers en de deelnemers aan door Nicole Nefs-Willard georganiseerde Events en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de betreffende persoonlijke gegevens.

3.        Nicole Nefs-Willard maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mail die Nicole Nefs-Willard verstuurt, bevat instructies om toezending in de toekomst af te zeggen en de persoonlijke gegevens van deze lijst te verwijderen of wijzigen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten aangegaan na 28 juli 2023.